การแพทย์มืออาชีพ

ปั๊มแช่และมาตรวัดความดันเงินเฟ้อ